ขอแสดงความยินดีกับนายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น (ฟิสิกส์) ปี พ.ศ.๒๕๖๕ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการมอบ🏆🎖เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๔ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
🏆🎖– รางวัลชมเชย การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
🏆🎖– ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๓ วิชาฟิสิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🏆🎖– ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น (ฟิสิกส์) ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
– เหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช