งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕” ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในครั้งนี้ มีผู้ลงสมัครจำนวน ๔ พรรค คือ เบอร์ ๑ พรรคเมธากัลฯ 🐎 เบอร์ ๒ พรรคกัลใหม่ 🦋 เบอร์ ๓ พรรคสิงหกัลฯ 🦁 และเบอร์ ๔ พรรคปฏิรูปกัลฯ 🐏
ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครอง เกิดการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการเลือกตั้งจากการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ อันเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช