ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ QUIZ TIME ระดับ ม.ต้น
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นายณัฐดนัย อาซาดเดกาน
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ QUIZ TIME ระดับ ม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นายณัฐกฤต คุณพาที
– นางสาวเบญจมาภรณ์ มูสิกะ
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (Singing Contest) ระดับ ม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นายอัครพล เสนทอง
– นางสาวศุภนิตา เพชรเกลี้ยง
– นางสาวจิตรพัสตร์ บุหลันพฤกษ์
– นางสาวกัลยา ระวังวงศ์
– นายสุวชัช นพวงศ์
– นางสาวฐิตารีย์ สิงโหพล
– นางสาวประพิชญา รัตนวิมลมาลย์
– นางสาวธัญชนก จเรประพาฬ
– นางสาวแพรพันวา เมืองประสิทธิ์
– นางสาวอมลณัฐ บุญทรง
– นางสาวชนมน ชัยรักษา
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (Speech Contest) ระดับ ม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวฐายิกา สระแก้ว
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (ร้องเพลงภาษาจีน) ระดับ ม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวปริฉัตร อุทิศสาร
– นางสาวศตพร รอดรุก
– นางสาวเพ็ชรระพี เพ็ชรรัตน์
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน) ระดับ ม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวพิมลวรรณ จันทร์วิเชียร
– นางสาวมัณฑิตา ไชยคชบาล
– นายเตชภณ ไชยภักดี
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (คัดลายมือภาษาจีน) ระดับ ม.ต้น
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– เด็กหญิงชนัญญา กาญจนรักษ์
– นางสาวธัญชนก พลมา
– เด็กหญิงธันย์ชนก ชูจันทร์
– เด็กหญิงอินทุอร รักษาเมือง
– นางสาวบุษรา เลื่องเชื้อง
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (คัดลายมือภาษาจีน) ระดับ ม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวสิริรัตน์ เสถียรขจรกุล
– นางสาวปัญญาพร ด่านคงรักษ์
– นางสาวเบญญาภา ชูหนู
– นางสาวบัณฑิตา ศรีสมบูรณ์
– นางสาวคมฟ้า บำรุงศิลป์
การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ระดับม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวณัฎฐณิชา ชูประดิษฐ
– นางสาวนูรีน นิโสย
– นายคงภูมิ คงสำราญ
– นางสาวศิวารุ่งรัตน์ หงษ์เกิด
– นางสาวนิศากร นฤบาล
– นางสาวพรรณวษา เกิดสมนึก
– นายธนพนธ์ ศรีเมือง
– นายสิทธินนท์ รักรงค์
– นางสาวขวัญฤทัย คูณมี
– นายสวัสดิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
การแข่งขันทักษะ คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับม.ต้น
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– เด็กชายธีรธัช เจริญรูป
– เด็กหญิงณกมล รักเถาว์
การแข่งขันทักษะ คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวสวรส ชนะบางแก้ว
– นางสาวธิฆัมพร เนียมรินทร์
– นางสาวสุพพัตรา พรหมมาศ
– นางสาวทักษพร ชอบผล
– นางสาวณัฐชยา รัตนสุภา
– นางสาวดลยาวดี เมืองแก้ว
– นางสาวทักษพร ชอบผล
– นางสาวพัทธนันท์ ยอดดี
– นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง
การแข่งขันทักษะ พูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นายเวิร์ม เจอราล ปูกวย
การแข่งขันทักษะ ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ระดับม.ปลาย
🏆🥇รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นางสาวณิชนันท์ มัชฌิมวงศ์
– นางสาวทักษพร ยอดพิจิตร
– นายธีรกานต์ วงษ์พระจันทร์
– นางสาวปามิดา ลอยทอง
การแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (ร้องเพลงภาษาเกาหลี) ระดับม.ปลาย
🏆🥇 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
– นายอัครพล เสนทอง
– นางสาวณัฐฐา เพ็งจันทร์
– นางสาวสุภัสสรา นาคาลักษณ์
– นางสาวฐิตารีย์ สิงโหพล
– นางสาวสินีรัศ ทรัพย์สิน
🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช