พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ “คุณุตรา กัลยาณีกตัญญุตา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ “คุณุตรา กัลยาณีกตัญญุตา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ และห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ครูอาวุโส และศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งหมด ๘ ท่าน ดังนี้
๑. นายจรัส อิฏฐผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๒. นายนิวัตร ชูแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. นายสมพร พันธุ์พิทย์แพทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. นายสมเกียรติ เสนานัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. นางสุพิศ บุญฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๖. นางชญาณดา ชญาคุณนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๗. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๘. นายชำนาญ นาคินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช