การประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตกัลยาณี สหวิทยาเขตเบญจม และสหวิทยาเขตพระพรหม – เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณี เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตกัลยาณี สหวิทยาเขตเบญจม และสหวิทยาเขตพระพรหม – เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช