การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๕ หน่วยงาน  ตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบเข้าศึกษา โดยให้นักเรียนต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีทักษะเบื้องต้นในวิชาชีพ  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจประกอบการเลือกสาขาการเรียนของนักเรียน  ซึ่งจัดโดยงานแนะแนว  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช