1เผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช