ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี กลุ่มภาคใต้ตอนบน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีคณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการในการเข้าค่าย ๒ ต่อไป
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช