โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวคิด Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการคิด”

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวคิด Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการคิด” โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช