บันทึกข้อความ-ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2565ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช