รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และรางวัลครูดีศรีแผ่นดิน

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  กิจกรรม “หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพครูให้เป็นซุปเปอร์ครู”  ปีที่ ๘  และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบ  ดังนี้

🏆 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 🤍💙
– ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบขยายเครือข่ายระดับจังหวัด  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัด
– ได้รับรางวัลโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่  ระดับภาคใต้  โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
– ได้รับรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น  ระดับภาคใต้  “ระดับดีเยี่ยม”
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจด้านสังคม

🏆 นายสง่า นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียง
– ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
– ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่

🏆 คุณครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัล  ครูดีศรีแผ่นดิน  โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
– นางผาสุข ถาวร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
– นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
– นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช