พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  รุ่นที่ ๑๐๔

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายสง่า  นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  รุ่นที่ ๑๐๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความตั้งใจ มีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจในการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง เพื่อน ๆ นักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช