นักเรียนกลุ่มวิชาภาษากับวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชมสักการะ และศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์ศิวลึงค์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายมนตรี คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ กลุ่มเรียนวิชาภาษากับวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมสักการะ และศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์ศิวลึงค์ หรือ รูปเคารพแทนพระศิวะองค์สำคัญ ที่ได้อัญเชิญกลับคืนสู่นครศรีธรรมราช เป็นศิวลึงค์โบราณ มีขนาดใหญ่ อายุกว่า ๑,๓๐๐ ปี แกะสลักจากหินทราย ซึ่งขณะนี้ประดิษฐานชั่วคราว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรอการก่อสร้างเทวาลัยประดิษฐานถาวรบริเวณหอพระอิศวร และประกอบพิธีสมโภชเฉลิมฉลองประมาณเดือนธันวาคม โดยมีนายอภิวัชร์ มีทุ่ม จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช