การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางบุญงาม ไชยรักษ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปรึกษาหารือร่วมกัน และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช