โครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี – โท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี – โท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีคณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบ ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช