การสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกเข้าทำแบบทดสอบ

 

 

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช