โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ภาษาจีนครั้งที่ ๘

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นักเรียนห้องเรียนภาษาจีนได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ภาษาจีนครั้งที่๘ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๓ ห้อง คือ ม.๔๐๙, ม.๕๐๙ และ ม.๖๐๙  รวมนักเรียนทั้งหมด ๑๑๖ คน
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียน
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช