กิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการ SMGP  ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช