มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร จากการอบรมหลักสูตรพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างโดดเด่น เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร จากการอบรมหลักสูตรพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างโดดเด่น เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ ดังนี้
🎖นศท. ณัฐชนน สมจิต ชั้นปี ๓
🎖นศท. หญิง ศุภนิตา เพชรเกลี้ยง ชั้นปี ๓
🎖นศท. อภิรักษ์ บรรดิษ ชั้นปี ๓
🎖นศท. นพฤทธิ์ พันธรักษ์ ชั้นปี ๓
🎖นศท. ปฐมพร สังข์ขาว ชั้นปี ๓
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช