โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพ (พว.) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.๔) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช