ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีที่ ๓ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลำนาว มอบประกาศเกียรติคุณ นางสาวภาวดี จันทร์คล้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๑ และนายณัฏฐชัย ดีรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๗ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีที่ ๓ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สาขา พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบรางวัล
🤍💙
ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
นางผาสุข ถาวร
นางเสาวลักษณ์ กรรชนะกาญจน์
นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์
นางสุนันทา วงศ์เมฆ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช