มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนครูผู้กำกับแต่ละค่ายย่อย เป็นผู้รับมอบ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช