กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผู้บริหาร และครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ ซึ่งกิจกรรมการเข้าค่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ แบ่งการอยู่ค่ายพักแรมออกเป็น ๑๒ ค่ายย่อย ดังนี้
ค่ายย่อยที่ ๑ ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โดมฝั่งตะวันออก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๒ ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ สนามฝั่ง ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๓ ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)
ค่ายย่อยที่ ๔ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงอาหารอาคาร ๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๕ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ สนามฝั่ง ๒ และพื้นที่อาคาร ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๖ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ พื้นที่อาคาร ๕ และหลังอาคาร ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๗ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๘ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ใต้ตึก EP และโดมหน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๙ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ใต้ตึก EP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๑๐ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๑๑ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ โดมฝั่งตะวันตก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่ายย่อยที่ ๑๒ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช