ตรวจเยี่ยมค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล พร้อมด้วยนายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๒ ค่ายย่อย ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช