ร่วมแสดงความยินดีกับนางจิราภรณ์ หนูรักษ์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ) โอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.นครศรีธรรมราช)

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายมนตรี คงแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ นางจิราภรณ์ หนูรักษ์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ) โอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.นครศรีธรรมราช) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้พูดคุยหารือถึงแนวทางการจัดรายการวิทยุ “กัลยาณีฯ ปริทัศน์” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนไปสู่ชุมชน ทางสถานีวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่หลักของจังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง ในโอกาสต่อไป
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช