ขอแสดงความยินดีกับคณะเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพลงบอกในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่นักเรียนคณะเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพลงบอกในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ 🤍💙
ชนะเลิศ ทีมมัธยมศึกษาตอนต้น
🏆🥇 นางสาวปรรณพัชร์ สองเมืองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๓ (แม่เพลง)
🏆🥇 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บริบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๐๗
🏆🥇 เด็กหญิงพรญาณี ยอดสุรางค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๐๖
🏆🥇 ด.ช.ณัฏฐ์ ฉิมประจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒๐๒ (มือฉิ่ง)
ชนะเลิศ ทีมมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆🥇 นายอภิชญะ อินทรสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๘ (แม่เพลง)
🏆🥇 นางสาวศิริมล สินภิบาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๖
🏆🥇 นางสาวกิตติพร หมื่นจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๐๔
🏆🥇 นายสกนธ์ สุวรรณคช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๐๖ (มือฉิ่ง)
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช