ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพลงบอก

ขอแสดงความยินดีกับทีมเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับโล่รางวัลการแข่งขันเพลงบอก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องในงานวันรำลึกศิลปินแห่งชาติเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆🥇  การแข่งขันเพลงบอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ทีมที่ ๑🤍💙✨
นายอภิชญะ อินทรสาร  ประธานนักเรียน
นายสกนธ์ สุวรรณคช
นางสาวศิริมล สินภิบาล

นางสาวกิตติพร หมื่นจร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๓🥉 การแข่งขันเพลงบอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีมเพลงบอกโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ทีมที่ ๒🤍💙✨
นางสาวปรรณพัชร์ สองเมืองสุข
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บริบูรณ์
เด็กหญิงพรญาณี ยอดสุรางค์
เด็กชายณัฏฐ์ ฉิมประจง
อำนวยการฝึกซ้อมโดย : นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ฝึกซ้อมโดย : นางชญานิศ คงหอม  นายมนตรี คงแก้ว  นายบัญญัติ ทองปาน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช