ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรม ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน  และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม  ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  ศาลา๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเพลงบอก  ดังนี้
การประกวดบรรยายธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๐๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
 
การประกวดบรรยายธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชญะ อินทรสาร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๘  (ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕)   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
อำนวยการฝึกซ้อม : นายสง่า นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายโสภณ ภักดี   นางสุมณฑา ศิลาพัฒน์  และนายอัครพล จันทร์คง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช