ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี ๒๕๖๖ (ระดับชาติ)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี ๒๕๖๖ (ระดับชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
?? รางวัลชนะเลิศ
ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
๑. นายณัฐวรรธน์ ศิลปกาญจน์ ม.๕๐๖
๒. นางสาววริศรา ชนานชี ม.๕๐๘
๓. นายไชยสิทธิ์ วิคบำเพ็ง ม.๕๐๘
๔. นายชลสิทธิ์ ทองสง ม.๕๐๘
๕. นางสาวพิมพ์ลภัส สิทธิสาร ม.๕๐๘
ครูผู้ควบคุม
๑. สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตปัญ
๒.นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์
๓.นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์
๔.นางจุฬารัตน์ ทองยัง
๕.นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลชนะเลิศ
ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๑. นางสาวพรนภัส รักษาแก้ว ม.๕๐๘
๒. นายพรภริษย์ คำมณี ม.๕๐๘
๓. นางสาวพิชชาพร อัครกุล ม.๕๐๘
๔. นางสาวสิตานัน อิศรเดช ห้อง ม.๕๐๘
๕. นางสาวปิยาพัชร กายฤทธิ์ ม.๕๐๑
ครูผู้ควบคุม
๑. นางอทิตยา จันทรัตน์
๒. นางสาวปัญชญา รัตนพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดการขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษา
๑. นางสาวเกศรินทร์ สุรันนา ม.๕๑๓
๒. นายธนกร สุทิน ม.๖๐๘
๓. เด็กหญิงสาริศา ผดุงอรรค ม.๒๐๓
๔. นายรัชชานนท์ ณนุวงศ์ ม.๔๐๘
๕. นางสาวนภิสรา เพ็งเรือง ม.๔๐๘
๖. นางสาวศิริวิมล สุวรรณสังข์ ม.๔๐๘
๗. นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวรานุรักษ์ ม.๔๐๘
๘. นางสาวพิมพ์ชนก ดำริการ ม.๔๐๗
๙. เด็กชายนครา สุขน้อย ม.๒๐๓
๑๐. นางสาวกมลชนก พละบุญ ม.๔๐๘
๑๑. นางสาวชุติมณฑน์ ศรีเจริญ ม.๔๐๘
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ อาคมเวช ม.๔๐๘
๑๓. นายปรัชญ์วิรุฬห์ แก้วจำนงค์ ม.๔๐๘
๑๔. นางสาวพีรศิลป์ สุวรรณปากแพรก ม.๔๐๘
๑๕. นางสาวปฎิมากร จันทร์แก้ว ม.๔๐๘
ครูผู้ควบคุม
๑. น.ส.พิมพา แก้วจำนงค์
๒. สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ
๓. นางอรัญญา สังเส้ง
๔. นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
๕. นายคิทธชวัลกรณ์ หลำเหม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา
๑. นายภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ ม.๔๑๐
๒. นางสาวณัฏฐธิดา เกษรสิทธิ์ ม.๔๑๐
๓. เด็กชายรัฐภูมิ วงษ์นาศรี ห้อง ม.๑๐๙
๔. เด็กหญิงปรมัตถ์ ชอบทำกิจ ม.๑๐๑
๕. เด็กหญิงนารากร ดวงคงทอง ม.๑๐๑
๖. เด็กชายพัสกร จันทร์แป้น ม.๑๐๓
ครูผู้ควบคุม
๑. สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ
๒. นางดวงพร แซ่แต้
๓. นางอทิตยา จันทรัตน์
๔. นายอัครพล จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๑. นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ ม.๕๐๔
๒. นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์ ม.๕๐๔
๓. นายธนกร ศรีสว่าง ม.๕๐๑
๔. นางสาวพิมนภัทร์ นพกิจ ม.๕๐๘
๕. นางสาวพิชชานันท์ จันทร์เพ็ง ม.๕๐๘
ครูผู้ควบคุม
๑. นายโสภณ ภักดี
๒. นางศุภวรรณ อาวุธเพชร
๓. นายอัครพล จันทร์คง
๔. นายชำนาญ ไชยศร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ตอบปัญหาวิชาการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
๑. นายฐิติโชค ฟุ้งเจนโชคเจริญ ม.๕๐๘
๒. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วไทย ม.๕๐๘
๓. นางสาววศินิ์ เสนาะกรรณ์ ม.๕๐๘
๔. นางสาวพิชญาธิดา สถิตย์ภูมิ ม.๕๐๘
๕. นายธนกฤต ไชยกล ม.๕๐๘
ครูผู้ควบคุม
๑. นายคมสันติ คงเส้ง
๒. นางพัชรี ขวัญสง
๓. นางบุปผา พิกุลทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
การประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
๑. นางสาวพรปวีณ์ บุญนาโค ม.๕๑๒
๒. เด็กหญิงจิราภรณ์ ผลวิเชียร ม.๑๐๓
๓. เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วดุก ม.๑๐๕
๔. เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร ม.๑๐๕
๕. เด็กหญิงเปรมา สุขสวัสดิ์ ม.๒๐๓
ครูผู้ควบคุม
๑. นางทรงศรี นาคินทร์
๒. นางจุฬารัตน์ ทองยัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
?? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา
๑. เด็กหญิงนิภาธร ชินภักดี ม.๒๐๖
๒. เด็กหญิงปานไพลิน รอดเที่ยง ม.๒๐๘
๓. เด็กหญิงธันยรัตน์ จตุทอง ม.๒๐๔
๔. เด็กหญิงปริชญา ดิษฐกิจ ม.๒๑๒
๕. เด็กหญิงพิชชากร บุษยรัตน์ ม.๒๑๓
ครูผู้ควบคุม
๑. นางทรงศรี นาคินทร์
๒. นายชำนาญ ไชยศร
๓. นายสหรัถ จิตโภช
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
? ครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม “ ดีเด่น ” ระดับชาติ
๑. นางบุปผา พิกุลทอง ตำแหน่ง ครู
๒. นางพัชรี ขวัญสง ตำแหน่ง ครู
๓. นางดวงพร แซ่แต้ ตำแหน่ง ครู
๔. นายโสภณ ภักดี ตำแหน่ง ครู
๕. นายชำนาญ ไชยศร ตำแหน่ง ครู
๖. นางสาวพิมพา แก้วจำนงค์ ตำแหน่ง ครู
๗. นางศุภวรรณ อาวุธเพชร ตำแหน่ง ครู
๘. นางทรงศรี นาคินทร์ ตำแหน่ง ครู
๙. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ ตำแหน่ง ครู
๑๐. สิบเอกธีรวุฒิ เกตสัตบัญ ตำแหน่ง ครู
๑๑. นางสาวศิโรรัฐ ชูพร้อม ตำแหน่ง ครู
๑๒. นางจุฬารัตน์ ทองยัง ตำแหน่ง ครู
๑๓. นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู
๑๔. นางอทิตยา จันทรัตน์ ตำแหน่ง ครู
๑๕. นางสาวปัญชญา รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ครู
๑๖. นางสาวอรอุรา นภาพันธ์ ตำแหน่ง ครู
๑๗. นางอรัญญา สังเส้ง ตำแหน่ง ครู
๑๘. นายคมสันติ คงเส้ง ตำแหน่ง ครู
๑๙. นายอัครพล จันทร์คง ตำแหน่ง น.ศ.
๒๐. นายคิทธชวัลกรณ์ หลำเหม ตำแหน่ง น.ศ.
๒๑. นายสหรัถ จิตโภช ตำแหน่ง น.ศ.
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช