การประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช/เลขานุการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) โดยมีนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล พร้อมด้วยนางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช