รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น (CP – JP) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา (MP) โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช