การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช