การรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช