การรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช