2. ระเบียบแนวปฏิบัติของนักเรียนพ.ศ.2566ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช