4. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2566ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช