5. ระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2566ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช