1. ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช