บันทึกข้อความ ขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ์ (ฟอร์ม)ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช