กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม “ค่ายเยาวชนคนกัลยาณีฯ คุณธรรมนำชีวิตวัยรุ่นสู่วัยใสเข้าใจคุ้มครองสิทธิ”

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม “ค่ายเยาวชนคนกัลยาณีฯ คุณธรรมนำชีวิตวัยรุ่นสู่วัยใสเข้าใจคุ้มครองสิทธิ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช