รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช