การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างทัศนคติในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม ความพอประมาณ การมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกมีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละและแบ่งปันภายใต้คำว่า “จิตอาสา” ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช