การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องรายงานการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ลวร.) การลงทะเบียนวิชาเรียน และข้อราชการอื่น ๆ โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช