ประกาศผลการประกวดสื่อคลิปวิดีโอ “นครสะอาดด้วยสองมือเรา”

ประกาศผลการแข่งขันสื่อคลิปวิดีโอ “นครสะอาดด้วยสองมือเรา”
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ    ทีมอดีตคือบทเรียน ส่วนโป๊ยเซียนคือยาดม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมกัลคอนหวานเจี๊ยบบ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม barbie girl

รางวัลชมเชย

ทีมPOWERPUFF GIRLS
ทีมสกปรกครับ
ทีมมาเก็บขยะกันเถอะมุมุ
ทีมโลกสดใสด้วยมือเรา
ทีมยอดรักสลักใจ
ทีมซายอกาเซะแดห์มอ

หมายเหตุ…ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีทีมที่ส่งผลงาน
การรับรางวัลและเกียรติบัตรจะประกาศแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไป

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช