ประกาศผลการประกวด Infographic Design with CANVA ระดับ ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566

รางวัลชนะเลิศ    ทีม 우유 (milk)
1. นางสาวสุภัสสรา ชัยชนะ  ม.601
2. นางสาวสินีนาฎ สุวรรณทิพย์ ม.601

รางวัลรองชนะเลิศ ทีม Kanthiphat
1.นางสาวกันทิมาพร สุดสมบูรณ์ ม.601
2. นางสาวปิยาพัชร กายฤทธิ์  ม.601

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม MIRACLE
1. นายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ ม.604
2. นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์ ม.604

รางวัลชมเชย ทีม Meddymor
1. นางสาวกุลนิดา ศรีหะรัญ ม.601
2. นางสาวสรัลพร อาการส  ม.601

รางวัลชมเชย  ทีม กุ้กไก่
1. นางสาววิรัญชนา สิงหวรรณกุล ม.613
2. นายสิรภัทร รัตนรัตน์ ม.612

 

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช