ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี AI และการสร้างสื่อ AI บนโปรแกรมพื้นฐาน

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช