ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี  ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี  ประจำปี ๒๕๖๖
⚖ รางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
?ได้รับเกียรติบัตรเเละเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
– นายพรภวิษย์ คำมณี ชั้น ม.๖๐๘
– นางสาวพิชชาพร อัครกุล ชั้น ม.๖๐๘
⚖ รางวัลชมเชยการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค(ภาคใต้ตอนบน)ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค8
?ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เเละเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
– นายพรภวิษย์ คำมณี ชั้น ม.๖๐๘
– นางสาวพิชชาพร อัครกุล ชั้น ม.๖๐๘
⚖ การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
?รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรเเละเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐ บาท
– นางสาวพรนภัส รักษาแก้ว ม.๖๐๘
? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรเเละเงินรางวัล จำนวน ๓๐๐ บาท
– นางสาวพิสชา พุทธสุภะ ม.๖๐๔
– นางสาวชลนิภา ขรัวทองเขียว ม.๖๐๘
? รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
– นางสาวฉันชนก วงศ์สวัสดิ์ ม.๔๐๗
– นางสาวมณฑิชา สังฆมาศ ม.๖๐๔
– นางสาวสิราวรรณ เยี่ยมศิริ ม.๖๐๗
– นางสาวสิตานัน อิศรเดช ม.๖๐๘
– นางสาวธัญชนก จเรประพาฬ ม.๖๑๓
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช