ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การโต้สาระวาที

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
?? รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
? นายเตชภณ ไชยภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๓
? นายปลื้มปิติ ศรีสมทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๒
? นางสาวฐายิกา สระแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๒
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายเอกรัฐ เพชรรักษ์ และนายมนัส แป้นคง
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช