ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และชมเชย  รายการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๖
?รางวัลชนะเลิศ
นายณัฏฐกิตติ์ สุภรังษี ม.๖๐๓
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นายจักรินทร์ บริรักษ์ ม.๖๑๒
และรางวัลชมเชย
นางสาวกฤติมา จงจิตร ม.๖๐๙
? ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม : ครูจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุง  และครูอรนภา ศรีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
?? ครูผู้ร่วมฝึกซ้อม : ครูมนตรี คงแก้ว  ครูกนกวรรณ ลีพรหมมา  และครูแซมบุปผา ลีละวัฒนพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช