งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 10 กันยายน 2566
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช